Meryem Suresi Mekke döneminde inmiştir. Oplam 98 ayetten oluşan Meryem Suresi bazı tesfir bilgilerine göre 58. ve 71. ayetler Medine döneminde inmiştir. Surede Meryem'in oğlu İsa'yı dünyaya nasıl getirdiğini anlattığından sureye "Meryem" adı verilmiştir.

Pexels Photo 7249183Surede genel olarak tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir. Surenin okunuşu şu şekildedir:

"Kef ha ya ayn sad Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya İz nada rabbehu nidaen hafiyya Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya Ve rafa'nahü mekanen aliyya Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.) Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda Ve kalittehazer rahmanü veleda Le kad ci'tüm şey'en idda Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda En deav lirrahmani veleda Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda Le kad ahsahüm ve addehüm adda Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadinev temeu lehüm rikza"

Hangi antibiyotikler adet gecikmesi yapar? Listeli 2024 Hangi antibiyotikler adet gecikmesi yapar? Listeli 2024

Pexels Photo 318451

Meryem Suresi kaç sayfa?

Meryem Suresi Kur'an-ı Kerim'in 304. sayfasında başlayıp 311. sayfasında bitmektedir. Meryem Suresi, toplam 8 sayfadan oluşmaktadır.

Muhabir: Şulenaz Durlanık