18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu babasının sigortasından yararlanabilir mi? sorusu gençler tarafındna merak ediliyor. Çünkü 18 yaşını dolduranlar Genel Sağlık Sigortası'na tabii oluyorlar. Bu konuda en net bilgiyi ve GSS ile ilgili merak edilen konuları haberimizde resmi mercilerin açıklamalarını paylaşarak yayınlıyoruz.

SGK ve GSS ile ilgili sorulara yer veriyoruz.

Peki, 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklar babasının sigortasındna faydalanabilir mi? İşte bu ve bunun gibi pek çok sorunun doğru cevabı aşağıda yer alan haberimizde...

Genel Sağlık Sigortasına Uygulamasına İlişkin Soru ve Cevaplar

1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir?

Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında temel şartlardan birisi, Türkiye'de ikamet etmektir.

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortasıuygulamasına geçilmiştir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erbaş ve yedeksubay okulu öğrencileri, yabancı bir ülkede sosyal sigortaya tabi olmasınedeniyle sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, Kuruma devir alınacakları tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındakibanka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlüleri, yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye'de kesintisiz olarakbir yıldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkanve üyeleriyle bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye'de ikamet edenler, zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

18 yaşını doldurmuş erkek çocuklar babasının sigortasından faydalanabilecek mi?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir.

İŞÇİ, ESNAF VE MEMUR OLANLAR

2-Sosyal güvencesi bulunan işçi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortalılıklarından dolayı aylık alanların durumlarında değişiklik olacak mı?

Sigortalılığı bulunan bu kişiler ile bunların bakmakla yükümlüoldukları kişilerin sağlık yardımlarının, daha önce olduğu gibi kanun kapsamında karşılanmasına aynen devam edilecektir. Yani; işçi, memur veya esnaf olarakçalışan zorunlu sigortalılar ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlüoldukları kişiler için herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

18 Yasini Doldurmus Sigorta Babasi

3-Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olan ve kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b'lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktır?

Bu durumda olanların borçlarının tamamının ödenmesi veya 6183 sayılıKanuna göre 36 aya kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk taksitin (peşinatın)ödenmesi halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıkhizmetlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Borcun taksitlendirmeişlemi, Kurum ünitelerince taksitlendirme müracaat ve çok zor durum halini gösteren (Kurum web sayfasında yer alan) belgelerin verilmesi ve peşinat tutarının ödenmesi ile yapılabilmektedir.

4-Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b'liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?

Bu durumda olanların bakmakla yükümlü olduğu eş ve 18 yaş üstüçocukları Kurumumuza genel sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza talepte bulunabilirler. Talepte bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmalarıhalinde gelir tespiti sonuçlarına göre prim ödemek suretiyle veya primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık hizmetlerinde yararlanabileceklerdir.

5-Kendi nam ve hesabına çalışanlardan (4/b' liler) (4/a)kapsamında hizmet akdine tabi olarak çalışanlarsa sağlık hizmetlerinden nasılyararlanacaktır?

Kendi nam ve hesabına çalışanlar(4/b'liler), bir ve birden fazlaişverene bağlı olarak hizmet akdine tabi çalıştığında, Kanunun 53 üncü maddesigereği (4/b) kapsamında sigortalılıkları sona ereceğinden, (4/a) kapsamında enaz 30 gün prim ödenmek şartıyla sağlık yardımlarından kendileri ve bakmaklayükümlü olduğu kişiler faydalandırılacaktır. Ancak prim borcunun ödeme yükümlülüğü devam edecektir.

18 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLAR

6-18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacaktır?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış veevli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devamedecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik ilmüdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır.

1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlıkyardımlarından faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren desağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı süreceyaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır.

7-18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocukların durumu ne olacaktır?

Bu kişiler, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre re'sen tescil edilecektir. Bukapsamdakiler, gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdekisosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testisonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileriolacaktır.

8-Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?

Gelir tespitinde aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfuskayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genelsağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esasalınmaktadır. Buna göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet eden ve yaşkoşulları nedeniyle ana/babanın bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanların gelirtesti yapılırken ana, baba ve çocuğun gelirleri hesaplamada dikkatealınmaktadır.

Ancak nüfus kayıtlarında göre ana ve babasından ayrı ikamet edenbakmakla yükümlülük durumu sona ermiş olanların gelir testi, ayrı olarakyapılacaktır.

Babasinin Sigortasindan Faydalabilecek Mi

9-Öğrenim görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan 25  yaşından küçük çocuklar, gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?

Aynı hanede yaşamayan ve öğrenimi nedeniyle başka bir hanede yaşayanevli olmayan çocuklardan öğrenim görmesi nedeniyle 25 yaşını doldurmamışolanlar, gelir testinde aynı aile içinde değerlendirilecektir.

10-Ana ve babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacaktır?

Ülkemizde yaşayan herkes zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı kapsamında tescil edileceğinden, bu kişilerin 18 yaşın altındaki çocukları dabakmakla yükümlü oldukları çocuk olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tesciliolan ana/babası üzerinden sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır. 18 yaşınaltındaki tüm çocuklara 30 gün prim ödemiş olma ve prim borcu bulunmamasışartları aranmaksızın sağlık hizmeti verilmeye devam edilecektir.

11-18 yaşını tamamlamadan evlenenler ile bunların çocukları genel sağlık sigortası kapsamına nasıl alınacaktır?

Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle kişi ergin olunacağından, 18yaşından küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler de Kanunun(60/g) bendine göre genel sağlık sigortalısı olmak için Kuruma müracaat edenler,müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar da ikametlerinin bulunduğuvakfa başvurmak suretiyle gelir testi sonucuna göre işlemyapılacaktır.

YEŞİL KARTLILAR İLE SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR VE BUNLARIN GELİR TESTİ İŞLEMLERİ

12-1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayılı Kanuna göre yeşil kartıolanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

1/1/2012 tarihinden önce yeşil kart sahibi olan ve bu tarihten sonra davizesi (hak sahipliği) devam edenler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlıkyardımlarından yararlanmaya vize süresi dolana kadar devam edeceklerdir. Vizesüresinin dolduğu tarihten itibaren de en geç bir ay içinde gelir testiyapılması için ikametlerinin bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışmavakıflarına (SYDV) başvurmaları gerekmektedir. Yapılan gelir testi sonucuna göreaile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelirleri asgari ücretin üçtebirinin altında olanlar, yeşil kartlı (Kanunun 60/c-1 alt bendi kapsamında) gibiprimi devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerindenfaydalandırılacaklardır.

13-1/1/2012 tarihinden sonra yeşil kart vizeleri dolanlarınsağlık yardımlarından yararlanması için ne yapmasıgerekmektedir?

Söz konusu kişilerin, vize süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ayiçinde gelir testi yapılması için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyalyardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) başvurmalarıgerekmektedir.

14-Gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nasıl ulaşılabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının adres ve diğer iletişimbilgilerine; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nınhttp://www.aile.gov.tr veya'http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif' web adreslerinden erişilebilmektedir. Ayrıcagelir testine müracaat edeceklerin ikametlerinin bulunduğu il veya ilçelerdekivalilik/kaymakamlıklardan da bilgi alınarak öğrenilebilir.

15-Gelir testi yaptırmak isteyenler müracaat formunu neredentemin edilebilir?

Gelir testi müracaat formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nınweb adresinden veya vakıflara bizzat müracaat edilerek temin edilebilir.

16-Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için müracaat etmezlerse ne olacaktır?

1/1/2012 tarihi itibariyle her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlarKurum tarafından Kanunun (60/g) bendi kapsamında re'sen tescil edilmişlerdir. Bukapsamdakilere Kurum tarafından gelir testi yaptırmaları için 'gelir testinemüracaat bildirim' belgesi adreslerine gönderilmiştir. 'Gelir testine müracaatbildirim' belgesi tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ayiçinde ikametlerinin bulunduğu vakıflara başvuracaklardır. Ancak bu yazınınalınmasını beklemeksizin de doğrudan gelir testi için ikametlerinin bulunduğuvakıflara başvurabilirler. Dolayısı ile 31/1/2012 tarihi, son müracaat tarihiolarak değerlendirilmeyecektir.

17-Gelir testi yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir?

Gelir testi yaptıranların gelir testi sonuçları, sosyal yardımlaşma vedayanışma vakıfları tarafından SGK'ya elektronik ortamda gönderileceğinden, bukişilerin tescil işlemi için Kuruma ayrıca başvuruda bulunmalarıgerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylıkortalama gelire göre bu kişilere, SGK tarafından genel sağlık sigortasıstatüsünü ve ödemesi gereken prim miktarını gösteren yazılı bildirimyapılacaktır.

18-Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi yaptırmaları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına hangi sürede başvurmaları gerekmektedir?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma süresi sona erenler, Kurumun tebligatını beklemeksizindoğrudan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilirler. Ancak bukişiler Kanunun (60/g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmakta vebu kişilerin gelir testi yaptırmaları için adreslerine gönderilen 'gelir testinemüracaat bildirimi' tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerininbulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmalarıgerekmektedir.

19-Genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı olmayanlar/sonaerenler gelir testi yaptırmak istememeleri durumunda ne yapmalıdır?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündekiyazılı beyanı ile Kuruma başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden %12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

(2012 yılı ilk altı ayı için aylık 213-TL'dir.)

20-Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanların bakmaklayükümlü olduğu kişileri de prim ödeyecek mi?

Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olanların genel sağlık sigortalısı olarakprim ödeme yükümlüsü (60/g bendi kapsamında) kendisidir. Bu kişilerin bakmaklayükümlü olduğu eş, çocukları, varsa ana ve babası prim ödeme yükümlüsü değildir. Bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocukları, ana ve babası, tescil edilen sigortalı üzerinden sağlık yardımlarından yararlanacaklardır.

21-Gelir testine başvurulması kişilere hangi hakkı sağlamaktadır?

Genel sağlık sigortası kapsamında tescil edilenlerin gelir testiyaptırmaları sonucunda ödeyecekleri prim miktarı, kişinin gelir durumuna görebelirlenmektedir. Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelirtutarının asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda bu kişiler, primleridevlet tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortasındanyararlanacaklardır.

Gelir testi sonucu, aile içinde kişi başına düşen gelir tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması durumunda, tespit edilen gelirdüzeyine göre prim ödeme yükümlüsü olacaktır. Gelir testinin yaptırılmamasıhalinde ise tescil edilen kişinin geliri, asgari ücretin iki katından fazlaolduğu kabul edilerek asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemesigerekecektir.

22-Gelir testi işlemi yapılırken neler dikkatealınmaktadır?

Gelir testi yapılırken, genel sağlık sigortalısı ile aynı ikametgâhtayaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, harcamaları,taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarakbelirlenen ailenin aylık geliri, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünerekaile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespitedilmektedir.

23-Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altında olanlar prim ödeyecek midir?

Gelir testi sonucuna göre; aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık ortalama tutarının, brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde sağlıkprimi devlet tarafından karşılanmakta olup, kendileri ayrıca prim ödemeyecektir.

Gelirleri bu şekilde tespit edilenler, 1/1/2012 öncesindeki yeşil kartlılardaolduğu gibi prim ödemeyecekler ve Kanunun (60/c-1) bendi kapsamında sigortalısayılacaklardır.

24-Gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir?

1/1/2012 - 30/6/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alındığında;

-Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ileasgari ücret arasında (295,50 - 886.50- TL) ise aylık 35,46 -TL,

-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (886,50 - 1.773- TL) ise aylık 106,38 -TL,

-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla(1.773-TL'den) ise aylık 212,76 -TL, 1/7/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasındaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alındığında;

-Kişi başına düşen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ileasgari ücret arasında (313,50 -940.50- TL) ise aylık 37,62 -TL,

-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin ikikatı arasında (940,50 - 1.881- TL) ise aylık 112,86 -TL,

-Kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla (1.881-TL'den) ise aylık 225,72 -TL,

Fırat Develioğlu Kimdir, Kaç Yaşında Mesleği Ne? Fırat Develioğlu Kimdir, Kaç Yaşında Mesleği Ne?

Genel sağlık sigortası primi ödenecektir. Ödenen bu prim karşılığısigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerindenyararlanacaktır.

GELİR TESTİ YAPTIRMAK İSTEMEYENLER

25-Gelir testi yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?

Gelir testi yaptırmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testiyaptırmak istemediklerine ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katıüzerinden prim ödeyerek genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmaklayükümlü olduğu kişiler yararlanabilirler.

26-'Gelir testi müracaat bildirim' yazısının tebliğ tarihindenitibaren bir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere ne işlemyapılacaktır?

"Gelir testi müracaat bildirim' yazısının tebliğ tarihinden itibarenbir ay içinde vakfa müracaat etmeyenlere gelirleri asgari ücretin iki üzerindenprim tahakkuku yapılarak Kanunun (60/g) bendi kapsamında tescilliolacaktır.

27-Çalışmayanlar ve ayrıca gelir testi yaptırmak istemeyenler uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından nasıl yararlanabilirler?

Hem uzun vadeli sigorta (malullük, yaşlılık ve ölüm) hem de genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler, isteğe bağlı sigortalılıkkapsamındaki müracaatlarına bağlı olarak, müracaat tarihini takip eden gündenitibaren tescil edilirler. İsteğe bağlı sigortalı olunması halinde, en az brütasgari ücretin % 32'si oranında (886,50 x 32/100 = 283,68) prim ödeyerek hememeklilik hem de 30 günlük prim ödeme şartını yerine getirerek kendileri vebakmakla yükümlü olduğu kişilerin, prim borcunun olmaması kaydıyla sağlıkhizmetlerinden yararlanılması imkânı bulunmaktadır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLANLAR

28-Özel sağlık sigortası bulunanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması zorunlu mudur?

1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası Kanun gereği'zorunlu' olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de ikamet eden herkes5510 sayılı Kanunun belirlediği şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısıolmak durumundadır.

65 YAŞ VEYA ÖZÜRLÜ AYLIĞI ALANLAR

29-2022 sayılı Kanuna göre 1/1/2012 tarihinden önce 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

1/1/2012 tarihinden önce 2022 sayılı Kanuna göre; 65 yaş veya özürlüaylığı alanlar herhangi bir vize ve gelir testi işlemine tabi olmaksızın aylıkaldıkları sürece kendileri ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlıksigortasından Kanunun (60/c-3) bendi kapsamında yararlanacaklardır.

1/1/2012 tarihinden önce de olduğu gibi, 18 yaş altı özürlü aylığı alançocukların ana ve babası bu özürlü çocuğu üzerinden bakmakla yükümlü sıfatıylasağlık yardımlarından yararlanmayacaktır. Özürlü çocuklar ise aylık aldıklarısürece sağlık yardımlarından sadece kendileri yararlanacaktır.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARI

30-442 sayılı Kanuna göre geçici köy koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylık alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaktır?

Bu kişiler, Kanunun (60/c-9) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar,gelir testine ve vize işlemine tabi olmaksızın geçici köy koruyucusu olarakgörevleri devam ettiği sürece, aylık alanlar ise aylıkları devam ettiği sürecegenel sağlık sigortalısı sayılacaklardır.

Her ayın primi, takip eden ayın sonuna kadar Kurumun anlaşmalı olduğu(T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank) bankalara ödenecektir.

AVUKATLIK STAJI YAPANLAR

31-Avukatlık stajı yapanların durumu ne olacaktır?

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumundaolmayan stajyer avukatlar, genel sağlık sigortası primleri staj süresinceTürkiye Barolar Birliği tarafından karşılanarak sağlık yardımlarındanfaydalanmaktadır.

BANKA SANDIKLARINA TABİ OLANLAR

32-Banka sandıklarına tabi sigortalı veya emekli olanların sağlık yardımlarından yararlanmak için herhangi bir işlem yapmaları gerekmekte midir?

Söz konusu kişilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir.Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasüransşirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkilettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri,bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmaklayükümlülerinin sağlık hizmetleri, Kurumca devralınıncaya kadar ilgilikuruluşlarca karşılanacağından bu kişiler, devir işlemlerinden sonra genelsağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAMIŞ ANCAK YAŞ ŞARTINI BEKLEYENLER

33-Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan prim ödeme gün sayısını tamamlayıp, yaş şartının dolmasını bekleyenlerden herhangi bir sigortalılığı bulunmayanlar genel sağlık sigortasından nasıl yararlanacaktır?

Söz konusu kişiler de Kanunun (60/g) bendine göre genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, gelir testine başvurmaları halinde gelir testisonucuna göre primleri ya devlet tarafından ödenecek ya da kendileri aile içindekişi başına düşen gelir tutarına göre genel sağlık sigortası primi ödemekleyükümlü olacaklardır.

34-Part-time çalışan kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?

4857 sayılı İş Kanununa göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlarile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanların eksik günlerine aitgenel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları, 1/1/2012 tarihindenitibaren zorunludur. Bu şekilde çalışanlar, gelir testi yaptırmak suretiylegelir testi sonucuna göre primlerinin devlet veya kendileri tarafından ödenmesikoşuluyla sağlık yardımlarından yararlanacaktır.Ancak bu sürelerini isteğe bağlı olarak (4/a) kapsamında prim ödeyerektamamlamaları halinde, eksik günleri için ayrıca genel sağlık sigortası primleriödemeyeceklerdir.

35-Part-time çalışanlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sağlık sigortası yönünden 30 güne tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır?

Eksik gün nedeni 'puantaj' olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabiolanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta kollarıuygulanan sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışmasüresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun 4 üncümaddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalışanlar, 4857 sayılı Kanuna tabiçalışmakla birlikte 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklardaçalışanlar için sandıklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlamayükümlülüğü aranmaz.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI

36-İkamet adresi Türkiye'de olmakla birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının gelir testi için başvurması gerekmekte midir?

Söz konusu kişilerin, kendileri ya da Türkiye,deki yakınlarıtarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nden ikametgâh adresiniyurtdışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortasıkapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye'de yaşayan bakmaklayükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamındatescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınamüracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlemyapılacaktır.

37-Türkiye'de çalışırken işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına gidenlerin durumu ne olacak?

Kanuna göre (4/a) kapsamında olan kişiler yurt dışında ise ücretsizizinli olduğu sürelerde işverenin bildirimi üzerine yurt dışında bulunduğu süreiçinde bir takvim yılı içinde en fazla bir aylık sürede sağlık yardımındanfaydalandırılacaktır. Kanuna göre memur (4/c) olanlar ise; bir yıllık ücretsizizinli olduğu sürelerde genel sağlık sigortalısı sayıldığından sağlıkyardımlarından faydalandırılacaktır.


38-Burs kazanan eşiyle birlikte ABD'ye veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı?

Bu kişilerin ikametgâhlarının, kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) yurtdışındaki adresolarak güncellenmesi halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortalısıkapsamında prim ödemeyecektir.

39-Çifte vatandaş olup, Türkiye'de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?

Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyalgüvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmalarıdurumunda; Türkiye'ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göresağlık yardımlarından faydalandığına ait 'formüler' denilen belgeyi, yakınlarıadına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen 'formüleri' getirmelerigerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz ülkedeçalışması ve ikametgâhlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusukişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmayacaklardır.

YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER

40-T.C. vatandaşı olup yurt dışına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine başvurabilecek mi?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınlarıtarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ndenyurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusukişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamındatescil edilmeyeceklerdir. Ancak Türkiye'de bulundukları sürede bakmaklayükümlülük durumları yok ise gelir testine başvurarak gelir testi sonucuna göregenel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanacaklardır.

41-Eğitim için yurtdışına giden ve sağlık sigortaları oradakidevlet veya okullar tarafından karşılanan vatandaşlar neyapacaktır?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınlarıtarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ndenyurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusukişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamındatescil edilmeyeceklerdir.

42-Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye'de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?

Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınlarıtarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ndenyurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz konusukişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan GSS kapsamında tesciledilmeyeceklerdir.


43-Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda çalışan gemi adamlarının durumu ne olacaktır? Türkiye'ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

Yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk vatandaşları, sosyal Güvenlikleri yönüyle ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre işlemyapılacaktır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi yoksa 5510 sayılı Kanunhükümlerine tabi olamayacaklardır. Genel sağlık uygulaması yönüyle Türkiye'yedöndüklerinde genel sağlık sigortası kapsamına gireceklerdir.

Ancak Türk bayraklı gemilerde çalışan ve uluslararası sularda bulunangemi adamları ise 5510 sayılı Kanuna göre (4/a) kapsamında zorunlu sigortalıolmaktadır. Bu kapsamda çalışıp sefer esnasında işe alınanların sigortalılıkişlemleri, sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılmasıgerekmektedir.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YABANCILAR

44-Türkiye'de bir yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkı bulunmayan yabancılar ne yapacaktır?

Türkiye'de kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar,ilgili ülke kapsamında genel sağlık sigortası uygulaması yönünden sigortalıdeğilse bu sürenin dolduğu tarihten itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamındagenel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. Dolayısıyla bu kişilerin genel sağlıksigortası kapsamında tescil işleminin yapılması için kesintisiz bir yıllıkikamet süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakınsosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmalarıgerekmektedir.

Gelirleri brüt asgari ücretin iki katı kabul edilerek bu tutarüzerinden hesaplanacak genel sağlık sigortası primi tahakkukettirilecektir.


45-Ülkemizde bir yıldan fazla süre ile ikamet eden ve kendiülkesinden sigortalı veya emekli olan İngiltere vatandaşları, Türkiye'de sağlıkhizmetlerinden nasıl yararlanacaktır?

İngiltere vatandaşlarının Türkiye'de bir yıldan fazla ikamet etmelerihalinde, kendi ülkelerinden sigortalı/emekli olmalarına karşın Türkiye'debulundukları sürede kendi mevzuatları kapsamında sağlık hizmetlerindenyararlanamamaları nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun (60/d) bendi kapsamındamüracaatlarına bağlı olarak genel sağlık sigortalısı sayılabileceklerdir.

46-Bir Türk ile evlenmiş ancak 3 yılını doldurmadığı için T.C.vatandaşı olamamış bir kadın, Türk eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi?

Kanuna göre bu kişiler, ikamet izni almaları durumunda genel sağlıksigortasından faydalanabilecektir.
 

47-Türkiye'de oturma izni almış, sigortası olmayıp özel sağlıksigortası bulunan yabancıların durumu ne olacak?

Kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduran yabancılar, ilgili ülkekapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanması açısından sigorta kapsamındadeğilse bu sürenin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde sosyal güvenlik ilmüdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ilebaşvurabilirler. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlara, brüt asgari ücrettutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu kişilerin özel sağlık sigortasıkapsamında bulunması genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olmalarınaengel teşkil etmemektedir.

48-Türkiye'de bir yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sigortası bulunmayan yabancılar gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuracaklar mı?

Gelir testine müracaat hakkı, Kanunun (60/g) bendi kapsamında genelsağlık sigortalısı sayılan Türk vatandaşlarına tanındığından, yabancı uyrukluolup ülkemizde ikamet edenlerin gelir testine müracaat haklarıbulunmamaktadır.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ 

49-Bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık yardımı alan kişi, 

sigortalı olduğunda sağlık yardımlarından yararlanmak için 30 gün beklemek zorunda mıdır?

Bakmakla yükümlü kişi olarak anası/babası/eşi üzerinden sağlık yardımıalan kişi, genel sağlık sigortalı olması durumunda sağlık yardımlarındanfaydalanmak için 30 gün bekleme süresine tabi olmayacak ve işe başladığı günitibariyle sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

50-Hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortalı olan birisisağlık hizmetlerini hangi kapsamda alacaktır?

Kanuna göre zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamandabakmakla yükümlülük statüsü bulunması halinde, kendi sigortalılığı esas alınaraksağlık yardımlarından yararlanacaklardır

Kaynak: Haber Merkezi